سفارش تبلیغ
صبا

کشفیات

تازگی داره به کشفیاتم اضافه میشه جدیدا کشف کردم که چرا با این که قرن 21 اما این همه رمال و فالگیر زیاد شده اومدم کشفش کنم که خودش کشف شد بعد پای اقتصاد اومد وسط _تقاضا =عرضه _ یعنی شمایی که دنبال اینی که بفهمی 50 سال دیگه چی پیش میاد میشی تقاضا و اونی که فرت وفرت کتاب و صوت و ایده وغیره در مورد آینده میده بیرون میشه عرضه اینجوریه ما دونوع رمال داریم اولی رمالی که طنابشو‌وصل کرده به آسمون بی انتها ومی خواد از آب گل آلود ماهی بگیره و اینقدر به آینده ‌نگری خودش واقف که ما رو میکنه تو گونی _خود شما باید مفهومشو بفهمی_ودومی هم اونه که خودش رفته تو گونی یه سوراخ باز کرده ما رو بکشه داخل گونیه اراجیفش ،کشف دومم بی ربط نیست که اولیه خیلی راحت اکسیژن استنشاق میکنه و دی اکسید‌ میده بیرون و دومیه با چوب نیشکر از تو گونی نفس می کشه اونم دی اکسید میده بیرون این کشفیات من بود خوددانی حالا آزادی به هرچی میخوای ربطش بدی من میرم دنبال کشفیات بعدی